ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานของ แอลเอสเอ็กซ์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของ แอลเอสเอ็กซ์ มีการอัพเดตเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

 


 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์แอลเอสเอ็กซ์ — www.lsx.co.th เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยแอลเอสเอ็กซ์

 

การที่ท่านใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการอื่นๆของแอลเอสเอ็กซ์ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวกรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือบริการอื่นๆของแอลเอสเอ็กซ์

 

ในกรณีที่นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานขัดแย้งกัน ให้ยึดตามข้อกำหนดการใช้งาน แอลเอสเอ็กซ์ขอสงวนสิทิ์ในการแก้ไข, เปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม, ลบ, ตัดทอน, เนื้อหานโยบายและข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้ถูกต้องได้ทุกเวลา และจะมีผลทันทีเมื่อมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แอลเอสเอ็กซ์ ถือว่าความเป็นส่วนตัวของท่านคือเรื่องสำคัญ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

คำสงวนสิทธิ์

แอลเอสเอ็กซ์ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้านต่างๆของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ ต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้แอลเอสเอ็กซ์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้และบริการอื่นๆ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งดูแลโดยบุคคลอื่น (“เว็บไชต์ภายนอก”) โดยเว็บไซต์ภายนอกนี้มีเพื่อใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น แอลเอสเอ็กซ์มิได้ดำเนินการ, ควบคุม, หรือให้การรับรองความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านพร้อมยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น แอลเอสเอ็กซ์ ขอแนะนำให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อไขของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นด้วยความระวัง

 

ห้ามเชื่อมโยงลิงค์อื่นใดเข้ากับเว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการอื่นๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แอลเอสเอ็กซ์ การใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจออัตโนมัติ (automated screen capture) หรือการใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ (screen scraping technologies) โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แอลเอสเอ็กซ์ ก่อนถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ แอลเอสเอ็กซ์

 

การลงทะเบียน

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.lsx.co.th ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ แต่ถ้าหากท่านต้องการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆหรือใช้บริการพิเศษจากเรา ท่านต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกบัญชีแอลเอสเอ็กซ์ก่อน  เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกบัญชีแอลเอสเอ็กซ์แล้ว ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียน แอลเอสเอ็กซ์จะเก็บรักษาไว้ตามข้อกำหนดนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของแอลเอสเอ็กซ์

 

โปรดทราบว่า เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีสมาชิกแอลเอสเอ็กซ์ และจำกัดการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ท่านตกลงยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมทุกประเภทที่จะเกิดขึ้นโดยใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับแอลเอสเอ็กซ์ สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่แอลเอสเอ็กซ์ได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้แอลเอสเอ็กซ์เว็บไซต์โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

แอลเอสเอ็กซ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของแอลเอสเอ็กซ์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของแอลเอสเอ็กซ์ อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของแอลเอสเอ็กซ์ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใดๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากแอลเอสเอ็กซ์แต่อย่างใด